Välkommen till en av Sveriges ledande projekteringsbyråer
inom teknikområdet VVS.

   
 
VVS- PROJEKTERING STYR- PROJEKTERING INSTALLATIONS- LEDNING ENERGI ENTREPRENAD- BESIKTNING FÖRSTUDIER / KALKYLER MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
MÄTNINGAR OCH KONTROLLER
OVK
INJUSTERING
RADONMÄTNING
TERMOGRAFERING
TÄTHETSKONTROLL AV BYGGNAD
CE-MÄRKNING
FUKTMÄTNING
LJUDMÄTNING
KANALINSPEKTION
  OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

PB teknik hjälper dig att få bättre inomhusmiljö med obligatorisk ventilationskontroll, OVK. Vi besiktigar ventilationssystemets tekniska delar och föreslår även åtgärder för att minska energianvändningen för ventilationen – utan att det medför sämre inomhusklimat. Om det finns brister i ventilationsanläggningen kan vi också föreslå åtgärder för att komma tillrätta med dessa.

PB tekniks besiktningsingenjörer är certifierade att utföra OVK för alla typer av ventilationssystem. Vid varje besiktning för funktionskontrollanten protokoll som sedan lämnas till byggnadens ägare och en kopia skickas till kommunens byggnadsnämnd. Kontrollanten utfärdar ett intyg med datum för kontrollen som byggnadens ägare ska sätta upp väl synligt i byggnaden, exempelvis i entrén.

Byggnadens ägare är ansvarig för att OVK-besiktningen utförs, oavsett vem som använder byggnaden. Ansvaret innebär att en certifierad funktionskontrollant anlitas för att utföra OVK-besiktningen. Vid besiktning kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet tog i bruk. Om en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. Andra regler gäller också om byggnadens användning ändrats väsentligt.

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om OVK, eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan kommunen med stöd av plan- och bygglagen (PBL), förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Ventilationskontrollen genomförs i intervaller av tre alternativt sex år, beroende på verksamhet och typ av ventilationssystem.

ODF-kort
PB teknik kan ta fram ODF-kort (Orientering Drift Flödes) för alla typer av fastigheter med mekanisk ventilation. ODF-kortet innehåller alla uppgifter som kan behövas vid en OVK-besiktning och gör att den görs snabbare och enklare.
Det beskriver exempelvis var fläktarna är placerade, vad de betjänar och vilka flöden de ska ge samt driftförutsättningar och styrning.


PB teknik AB
Tel. +46 (0)8 564 859 50
Fax. +46 (0)8 564 859 60
E-post: pbt@pbt.se
Hemsida: www.pbt.se


Solna

Vretenvägen 2, 1 tr
SE-171 54 Solna
Tel: 08 564 859 50
» Hitta hit


Org nr: 556501-8024