Projektering – viktigare än vad du kanske tror

Om du arbetar som projektledare har du säkert redan insett vilket omfattande arbete det kan innebära. Om du dessutom arbetar som projektledare inom VVS-branschen och jobbar med stora arbeten på anläggningar av olika slag, då måste du ha koll på begreppet projektering. Nedan finns allt du behöver veta om begreppet samt en redogörelse för varför det kanske är ännu viktigare än du tror.

Mer om projektering

Begreppet projektering är ett samlingsnamn för all form av förberedelsearbete och utredningsarbete som äger rum före ett omfattande genomförande av ett projekt. Den här typen av förarbete är vanligast inom VVS- och delar av byggbranschen, men det förekommer i andra branscher också.

Kort sammanfattat innebär projektering ofta att det genomförs någon eller några former av förstudier, det samlas in material från tidigare projekt på samma område och dessutom genomförs en rad olika förberedelser under ett projekts projekteringsperiod. Det vill säga, projektering kan likställas med andra projekts planeringsfaser, innan själva projektet sätter igång på allvar.

Projektering är viktigt för att projektet ska bli så effektivt och väl genomfört som möjligt. Det är också extra viktigt för branscher som arbetar med VVS, bygg eller ingenjörsföretag eftersom det kan få stora konsekvenser om något går fel. Exempelvis om ett hus eller en lokal ska byggas och en sprängning behöver genomföras då är det viktigt att projektledaren ser till att det genomförs en projektering innan projektet startar. På det sättet kan du som projektledare se till att sprängningen sker på rätt premisser, vid rätt tidpunkt och att allt genomförs så effektivt som möjligt både i förhållande till ekonomiska och tidsmässiga kostnader.

Andra former av projektering

Det finns andra branscher och tillfällen där projektering blir extra viktigt. Dessutom finns det inom vissa delar av bland annat VVS- och byggbranschen vissa standardiserade projekteringsmallar. Ett tydligt exempel är vid uppförandet av ett hus som är tillverkat i fabrik och ska monteras och färdigställas på tomten. Många projektledare för den här typen av projekt har koll på att det finns standardiserade projekteringar på samma sätt som det finns standardiserade hus i sammanhanget. Den här formen av projektering kallas ofta för industriell projektering just för att det finns en standardiserad mall och för att det är starkt sammanlänkat med den här typen av projekt.

Att ta hjälp av en standardiserad mall för projektering är väldigt smart. På det sättet blir ditt arbete som projektledare mer effektivt eftersom du då kan bocka av alla saker på listan och sedan mer eller mindre vara klar med projektets projektering. Anledningen till att projektledare för den här formen av projekt rekommenderas att använda sig av en standardiserad mall för projektering är för att säkerställa att antalet problem som skulle kunna uppstå och som i så fall måste lösas på byggplatsen minimeras kraftigt.